υπόχρεα πρόσωπα - γνωστοποίηση συναλλαγών - Creta Farms

υπόχρεα πρόσωπα – γνωστοποίηση συναλλαγών

Διαδικασία Γνωστοποίησης Συναλλαγών

Η Εταιρεία υπόκειται πλήρως στις διατάξεις του Κανονισμού 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κατάχρηση της αγοράς καθώς και στις διατάξεις του Νόμου N. 3556 και των αποφάσεων  1_434_3.7.2007  και 3_347_12.07.2005  της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αναφορικά με τις προϋποθέσεις διαφάνειας για την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά.

Επιλέξτε το αρχείο εδώ για να διαβάσετε αναλυτικά τη διαδικασία γνωστοποίησης.

 

Λίστα Γνωστοποιήσεων Συναλλαγών

21/12/2018 > Γνωστοποίηση συναλλαγών

Η Εταιρεία ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ (η «Εταιρεία») ανακοινώνει σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 και τον Κανονισμό ΕΕ/596/2014 και μετά από σχετική γνωστοποίηση που έλαβε σύμφωνα με το άρθρο 19  του εν λόγω Κανονισμού, ότι o κ. Κωνσταντίνος Δομαζάκης, Αντιπρόεδρος και Διευθ/νων Σύμβουλος, προέβη στις 18/12/2018, 19/12/2018, και 20/12/2018 σε αγορά 270.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας συνολικής αξίας €183.070.

20/12/2018 > Γνωστοποίηση συναλλαγών

Η Εταιρεία ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ (η «Εταιρεία») ανακοινώνει σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 και τον Κανονισμό ΕΕ/596/2014 και μετά από σχετική γνωστοποίηση που έλαβε σύμφωνα με το άρθρο 19 του εν λόγω Κανονισμού, ότι ο κος Εμμανουήλ Δομαζάκις, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, μέσω της εταιρείας CASAGRUPO TRADING LIMITED προέβη στις 17/12/2018, 18/12/2018 και 19/12/2018 σε αγορά 145.551 κοινών μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας €87.562.

27/09/2006 > Γνωστοποίηση συναλλαγών
Ο κος Δομαζάκης Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε., με την από 27.09.2006 επιστολή του προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Χρηματιστήριο Αθηνών γνωστοποίησε ότι στις 26.09.2006 προέβη σε αγορά 217.559 μετοχών της ανωτέρω εταιρείας συνολικής αξίας 1.409.185,84€.

05/01/2006 > Γνωστοποίηση συναλλαγών
Σύμφωνα με το άρθρο 282 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και μετά από ενημέρωση που έλαβε από τους μετόχους της, η εταιρεία ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ γνωστοποιεί τα ακόλουθα: Α/ O κος Δομαζάκης Εμμανουήλ, μέτοχος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε., με την 1879/5.01.2006 επιστολή του προς της Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και με αντίστοιχη επιστολή του προς το Δ.Σ. της εταιρείας, γνωστοποίησε ότι στις 4.01.2006 προέβη σε πώληση 500.000 μετοχών της ανωτέρω εταιρείας που κατείχε, με αποτέλεσμα το ποσοστό συμμετοχής του επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ A.B.E.E. να κατέλθει από 43,478 % σε 40,086 % με αντίστοιχη μεταβολή του ποσοστού συμμετοχής του επί του συνόλου των μετοχών της εταιρείας. Β/ Ο κος Δομαζάκης Κωνσταντίνος, μέτοχος, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε., με την 1880/5.01.2006 επιστολή του προς της Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και με αντίστοιχη επιστολή του προς το Δ.Σ. της εταιρείας, γνωστοποίησε ότι στις 4.01.2006 προέβη σε πώληση 500.000 μετοχών της ανωτέρω εταιρείας που κατείχε, με αποτέλεσμα το ποσοστό συμμετοχής του επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ A.B.E.E. να κατέλθει από 43,469% σε 40,077% με αντίστοιχη μεταβολή του ποσοστού συμμετοχής του επί του συνόλου των μετοχών της εταιρείας.

12/10/2004 > Πώληση ιδίων μετοχών
Το Διοικητικό Συμβούλιο της CRETA FARM ΑΒΕΕ γνωστοποιεί ότι κατόπιν της από 06/09/2004 απόφασής του, κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 16 παρ.13 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει, η εταιρεία προέβη στις 12 Οκτωβρίου 2004 σε πώληση, έσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών, 75.000 ιδίων μετοχών της εταιρείας στην τιμή 3,14 Euro, συνολικής αξίας 235.500 Euro.

08/09/2004 > Πρόθεση πώλησης ιδίων μετοχών
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ, ανακοινώνει ότι, κατόπιν της από 06/09/2004 απόφασής του, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 16 παρ. 13 του Κ.Ν 2190/1920 ως ισχύει, η Εταιρεία θα προβεί κατά το χρονικό διάστημα από 15/09/2004 έως 15/10/2004 στην πώληση κατ’ ανώτατο αριθμό 75.000 ιδίων μετοχών της, αποκτηθείσες κατά το χρονικό διάστημα από 18/10/2001 έως 18/02/2002, ορίζοντας κατώτατη τιμή πώλησης εκάστης μετοχής το ποσό των 2,00 Euro.

06/03/2002 > Αγορά ιδίων μετοχών
Το Δ.Σ. της εταιρείας CRETA FARM ΑΒΕΕ ανακοινώνει ότι σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 5 του κ.ν. 2190/1920 και σε υλοποίηση της απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, της 27/2/2001, όπου ενεκρίθη αγορά ιδίων μετοχών μέχρι 200.000, ήτοι 1,5% επί του συνολικού αριθμού των μετοχών της εταιρείας, σε διάστημα ενός έτους, μέχρι 28/2/2002, η εταιρεία CRETA FARM ΑΒΕΕ προέβη σε αγορά 75.000 ιδίων κοινών ονομαστικών μετοχών, κατά το διάστημα 28/2/2001 έως 28/2/2002, ήτοι 0,56% επί του συνολικού αριθμού των μετοχών της εταιρείας, με μέση τιμή κτήσης Euro 17,84. Οι συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν μέσω της ΑΒΑΞ ΑΧΕΠΕΥ και της ΩΜΕΓΑ ΑΧΕΠΕΥ.