πληροφορίες για μετόχους - Creta Farms

πληροφορίες για μετόχους

Μετοχική σύνθεση

α/α Ονοματεπώνυμο Αριθμός Μετοχών % Αριθμός Δικαιωμάτων ψήφου (άμεσα) Αριθμός Δικαιωμάτων ψήφου (έμμεσα)*   %
1 Κωνσταντίνος Σ. Δομαζάκης 12.086.809 41,00% 12.086.809 41,00%
2 Εμμανουήλ Σ. Δομαζάκης 12.000.555 40,70% 12.000.555 40,70%
3 Μέτοχοι < του 5% 5.392.636 18,30% 5.392.636 18,30%
29.480.000 100,00% 29.480.000 100,00%

Δικαιώματα μετοχών

Μπορείτε να δείτε το σχετικό αρχείο εδώ